Aktualności

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Dodał Październik 5, 2018 No Comments

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI GOSPODARSTWO ROLNO – HODOWLANE ŻYDOWO SP. Z O.O. z siedzibą w Żydowie

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć: 1) zgłoszenie wraz z podaniem stanowiska, o które się ubiega, zawierające aktualny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail kandydata, 2) życiorys zawodowy, 3) oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 4) oświadczenie o posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,  5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 7) oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, 8) oświadczenie, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,  9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez KOWR w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, o treści:  „Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach przekazanych w procesie postepowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki przeprowadzanego przez Krajowy Ośrodka
2

Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (01-207), przy ul. Karolkowej 30. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej  w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącej spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)”. 10) oświadczenie, iż kandydat nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim, lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 11) oświadczenie, iż kandydat nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 12) oświadczenie, iż kandydat nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy  o podobnym charakterze, 13) oświadczenie kandydata, iż nie pełni on funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 14) oświadczenie o niekaralności 15) koncepcję własną prowadzenia spółki – program pięcioletni.

2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone: 1) oryginał lub odpis urzędowy dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy  o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia  na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 3) inne wymagane w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty Z zastrzeżeniem treści pkt. 2, ppkt. 1), dokumenty potwierdzające kwalifikację kandydata powinny zostać złożone w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez kandydata, przy czym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia komisji
3

rekrutacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie: 1) wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka, 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, 4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, 5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, 7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz zasad rachunkowości zarządczej, 8) wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych, 9) przedstawioną przez kandydata koncepcję prowadzenia spółki.

4. Informacje na temat Spółki można uzyskać osobiście w terminie do dnia 19 października  2018 roku w siedzibie Spółki Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.,  ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, jak również korzystając z danych zamieszczonych na stronie internetowej Spółki KOWR pod adresem: http://www.grh-zydowo.pl/ . Informacje na temat spółki będą udostępniane w dniach roboczych w godzinach pracy spółki. 5. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne ogłoszona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KOWR wraz z podaniem terminu i godziny rozmów kwalifikacyjnych.  6. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w biurze KOWR zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4. 7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KOWR. 8. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Pisemne zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 19 października 2018 roku do godziny 16.00, w biurze KOWR zlokalizowanym  w Warszawie pod adresem:
4

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa Kancelaria – pokój nr 1.

Zgłoszenia należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, na kopercie zewnętrznej należy napisać „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Żydowo Sp. z o.o „nie otwierać”. Na kopercie wewnętrznej kandydat powinien umieścić swoje imię  i nazwisko oraz adres do korespondencji. W przypadku przesłania pocztą decyduje data i godzina wpływu ogłoszenia.

9. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 23 października 2018 roku. 10. Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie. 11. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do dnia 31 października 2018 roku w biurze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4. 12. Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie, będą zwracane kandydatom bez otwierania. 13. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny. 14.  W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) wszystkie osoby składające zgłoszenie w odpowiedzi

15. na niniejsze ogłoszenie informujemy, że: 1) Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207), przy ul. Karolkowej 30. 2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 3) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Jako administrator, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych przez Panią/ Pana dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani /Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu będą przetwarzane przez KOWR również w celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 4) Okres przetwarzania danych osobowych
5

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach KOWR, i przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów tzn.: a) dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego postępowania są przechowywane w Departamencie Nadzoru nad Spółkami Strategicznymi KOWR przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po ustaniu zatrudnienia; b) dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zgromadzone w procesie kwalifikacyjnym są przechowywane w KOWR, przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci mogą odebrać osobiście swoje dokumenty aplikacyjne lub zwrócić się z wnioskiem o ich odesłanie.  c) po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zgromadzone w procesie naboru zostaną protokolarnie zniszczone. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji prowadzonych rejestrów i ewidencji.  5) Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.  Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 6) Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych, c) prawo do usunięcia danych osobowych, d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez KOWR.  Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt. 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.  Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  a i c RODO.  7) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych Podanie danych osobowych KOWR ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o przyjęcie Pani/Pana do pracy w KOWR. 8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Data opublikowania ogłoszenia: 5 października 2018 r.

Leave a Reply