Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Dodał Listopad 2, 2018 No Comments

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie inwestycji:

„Utwardzenie placu wraz z wykonaniem płotu i murków oporowych na terenie fermy bydła w Grotkowie”

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. Z o.o. z/s w Żydowie

woj. wielkopolskie,

tel. (61) 427 41 66 , fax. (61) 427 46 22

NIP 784 00 16 484

Konto PKO BP O/Gniezno 87 1020 4115 0000 9402 0185 2953

e-mail: prezes@grh-zydowo.pl inwestycje@grh-zydowo.pl

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 2. Wykonanie utwardzenia placu o pow. 1085 m2 z nawierzchni betonowej wraz z wykonaniem ściany oporowej betonowej oraz ogrodzenia z płyt betonowych prefabrykowanych o dł. 34 m.
 3. Wykonawca     wykona przedmiot zamówienia     na podstawie   obmiaru robót, który jest podstawą sporządzenia oferty.

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: od 2.01.2019r. do 31-03-2019 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące:
  1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – – Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 złotych.
  2.  
  3. – Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych
  4. Zdolności technicznej lub zawodowej –
  5. b1. doświadczenie zawodowe

– wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane.

 

 

b2. kadra techniczna

– Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Paweł Borowski – osoba prowadząca postępowanie, tel.: 61/ 427 41 66; 661 806 992; email: inwestycje@grh-zydowo.pl , od poniedziałku do piątku, w godz. 9,00 do 13,00.

 

         Wymagania dotyczące wadium

 • Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.
 • Wadium może być wnoszone w jednej z kilku następujących form:

 

 1. przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
 2. poręczeniach bankowych
 3. gwarancjach bankowych;3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy, 5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 4. 6. Zwrot wadium:
 5. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię przelewu.
 6. z dopiskiem „wadium inwestycja plac Grotkowo”
  1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
  2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
  3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 1) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  4.      7. Utrata wadium:
  1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;Termin związania z ofertą 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. 2. Oferta musi zawierać:
  4.      Opis sposobu przygotowania oferty
  5. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 1. Kosztorys ofertowy – sporządzony wg przedmiarów , wraz z ceną za wykonania inwestycji
 2. Harmonogram rzeczowo finansowy – rozpisany z podaniem terminów wykonania poszczególnych zakresów robót wraz z ich wartością.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
 3. Miejsce oraz termin składania ofert
 4. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę.

Ofertę umieszczoną w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. ul. , ul. Tadeusza Kościuszki 41 62-241 Żydowo w sekretariacie pok. Nr 1, (parter), codziennie w dni pracy Spółki , w godz. 8:30 – 15:00.

lub

przesłać pocztą na adres: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. ul. , ul. Tadeusza Kościuszki 41 62-241 Żydowo

i oznaczyć:

 • Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,

 

 

 1.    Termin składanie ofert upływa dnia 15.11.2018r. o godz. 1000 w przypadku składania ofert drogą pocztową liczy się data i godzina wpływu do kancelarii      Spółki.
 2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie          zamawiającego w Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. ul. , ul.         Tadeusza Kościuszki 41 62-241 Żydowo
 3.    Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną oferentowi zwrócone   bez otwarcia
 4.    Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym,   że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
 5.    Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu       gwarancji.
 6. Kryterium wyboru oferty przez zamawiającego będzie 100% ceny wykonania  
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.
 • Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek bankowy najpóźniej do dnia podpisania umowy.

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach:
   1. pieniądzu;
   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
   3. gwarancjach bankowych

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Konto PKO BP O/Gniezno 87 1020 4115 0000 9402       0185 2953

 

 1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
 2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych.
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
   1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane potwierdzone protokołem komisyjnego odbioru robót.
   2. 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.
 1. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
 2. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

 

Ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

Leave a Reply